แถลงข่าว » บิ๊กอู๋” เปิดตัวโครงการ “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” มุ่งสร้างงาน ให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่

บิ๊กอู๋” เปิดตัวโครงการ “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” มุ่งสร้างงาน ให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่

28 ธันวาคม 2017
157   0

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวส่งมอบความสุขรับปีใหม่ให้ประชาชน จัดโครงการ “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” มุ่งเตรียมคนให้ตรงกับตลาดแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 หวังสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย Kick Off โครงการรับปีใหม่ 5 มกราคม 2561ที่จังหวัดนครพนม

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หนึ่งในของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานมอบให้กับประชาชนคือ “การมีงานทำ จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจ” โดยกรมการจัดหางานได้จัดโครงการ “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” กำหนดจัดในพื้นที่ที่มีความต้องการแรงงานให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 ได้แก่ นครพนม เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สงขลา นครสวรรค์ นนทบุรี นครศรีธรรมราช นครราชสีมา สมุทรปราการ ปทุมธานี ขอนแก่น ชลบุรี มหาสารคาม ภูเก็ต กรุงเทพฯ และทั้งนี้เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวทางที่ตลาดแรงงานต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมีคุณภาพ มั่นคง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปี ข้างหน้าเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดงานจะเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนตามแนว “ประชารัฐ” ภายในงานมีการจัดนัดพบแรงงาน การแนะแนวอาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0 การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมโดยให้บริการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และยังมีหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจ้าง/
สถานประกอบการร่วมรับสมัครงาน/สัมภาษณ์งาน สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้า เป็นต้น และในวันนี้ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “ตู้งาน” (JobboX) ที่ใช้สำหรับรองรับความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 นี้ จะเริ่มนำร่องที่จังหวัดนครพนมในวันที่ 5 มกราคม 2561 ซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้ทำให้คนไทยมีงานทำแล้วถึง 1,135,795 คน กระทรวงแรงงานจะสร้างงาน มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องชาวไทย จะเน้นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ลดค่าใช้จ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย อันจะส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป