แถลงข่าว » แรงงานจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) MOU ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ

แรงงานจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) MOU ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ

11 มกราคม 2018
157   0

ก.

วันนี้ (11 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ระหว่าง รศ.ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

รศ.ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) กล่าวว่า ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีอาชีพ โดยจะสอนให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการประกอบอาชีพ ทำให้การอาชีวะของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยพระองค์มีพระราชประสงค์จะเปิดหลักสูตรในสาขาที่กำลังจะสูญหายไปจากประเทศไทยเช่น การทำเครื่องดนตรีไทยและอาหารไทยตำรับชาววัง และขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่มาให้ความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะได้ร่วมกันพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้าน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจในการบริหารจัดการแรงงานทั้งในและนอกระบบให้มีความรู้ ความสามารถ มีโอกาสได้งานทำ มีรายได้ในการประกอบอาชีพ โดยการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ การฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ ความสามารถ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดี เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความก้าวหน้าของโลก และความต้องการตลาดแรงงาน ดังนั้น จึงเป็นการดีที่กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้ร่วมมือกันสร้างกำลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ “Productive Manpower” เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วยการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนากำลังแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยการส่งเสริมด้านการศึกษา การให้องค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นผู้มีทักษะ มีคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทำงานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (Part time) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้โลกอาชีพจริง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงิน และจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) เข้าร่วมโครงการต่อไป

สำหรับการประสานความร่วมมือการส่งเสริมการมีงานทำนั้น กรมการจัดหางานจะให้บริการจัดหางาน จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำที่บ้าน และบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน และทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและสถานประกอบการ เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนด้านฝีมือแรงงานนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่วิทยาลัยฯและโรงเรียนฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร รวมถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ครู อาจารย์ วิทยากร บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ และร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี