สกุ๊ป รายงานพิเศษ » กระทรวงแรงงานชี้เป้า! ตลาดแรงงานไทย .. เลือกเรียนสายอาชีพ รายได้ดี เป็นที่ต้องการ

กระทรวงแรงงานชี้เป้า! ตลาดแรงงานไทย .. เลือกเรียนสายอาชีพ รายได้ดี เป็นที่ต้องการ

9 พฤศจิกายน 2017
102   0

กระทรวงแรงงานเผยตลาดต้องการแรงงานที่จบ ปวช.ปวส. และอนุปริญญามากที่สุด แนะเด็กไทยเลือกเรียนสายอาชีพ ป้องกันการตกงาน พบเดือนกันยายนตลาดต้องการแรงงานกว่า 32,000 อัตรา ได้รับการบรรจุงานแล้วกว่า 30,000 คน

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งความต้องการแรงงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการว่าต้องการแรงงานเป็นจำนวน 32,128 อัตรา ซึ่งต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 จำนวน 2,038 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.77 โดยพบว่าอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 12,245 อัตรา รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 8,338 อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน 2,109 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 1,892 อัตรา และการก่อสร้าง จำนวน 1,188 อัตรา โดยนายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งว่าต้องการแรงงานที่จบการศึกษาในระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญามากที่สุดถึงร้อยละ 34.13 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.88 ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ร้อยละ 22.39 ปริญญาตรีและสูงกว่าเพียงร้อยละ 11.60

จากความต้องการแรงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อรองรับต่อภาคอุตสาหกรรม จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกศึกษาโดยหันมาเลือกเรียนในสายอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ไม่ตกงาน และสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป นายอนุรักษ์ กล่าว