แถลงข่าว » บิ๊กอู๋ ! สร้างงานให้วัยเก๋า ได้บรรจุงานแล้วกว่า 1,400 คน

บิ๊กอู๋ ! สร้างงานให้วัยเก๋า ได้บรรจุงานแล้วกว่า 1,400 คน

8 ธันวาคม 2017
116   0

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งส่งเสริมจ้างงานผู้สูงอายุ เผยยอดให้บริการจัดหางานผู้สูงอายุของศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ พบได้รับการบรรจุงานแล้วกว่า 1,400 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการผลิต สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุกว่า 189,000 บาทต่อปี ขณะที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระไปแล้วกว่า 1,700 คน

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งสร้างและขยายโอกาสในการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพิงและลดภาระการเลี้ยงดูครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย โดยกรมการจัดหางานได้สำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. เป็นต้น ขณะเดียวกันก็สำรวจข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการที่ตัองการจ้างผู้สูงอายุทำงาน โดยเปิดให้บริการศูนย์จดทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนหางานในระบบสารสนเทศและขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุทางเว็ปไซต์ www.doe.go.th/elderly ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงกันยายน 2560 มีผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางานทั้งสิ้น 6,450 ราย มีตำแหน่งงานงานว่าง 2,464 อัตรา ได้รับการบรรจุงาน 1,477 ราย โดยได้รับการบรรจุงานในตำแหน่งแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นพนักงานดูแลความปลอดภัย แม่บ้าน เสมียนพนักงานทั่วไปตามลำดับ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 189,630,000 บาทต่อปี

นอกจากนี้กรมการจัดหางานยังส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ โดยให้ทดลองปฏิบัติ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ด้านการประกอบการ เช่นการบริหารจัดการ บัญชี การตลาด การคิดต้นทุน กำไร เป็นต้น รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ มีผู้สูงอายุรับบริการดังกล่าวไปแล้ว 1,720 คน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังมีนโยบายให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากผู้สูงอายุใดประสงค์จะฝึกอบรมในหลักสูตรระยะยาว 30 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะประสานส่งข้อมูลให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป

นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า หากผู้สูงอายุใดต้องการหางานทำสามารถมาใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart job Center) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694